Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Produkty
Promocje
Porady
Cięcie plazmowe
Kontakt

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i montażu wkładu z płaszczem wodnym

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym zgodnie z PN-EN 13229:200 jest urządzeniem grzewczym , który może spełniać funkcję tradycyjnego kotła centralnego ogrzewania opalanego drewnem jako główne lub wspomagające źródło ciepła w obiektach użytkowych.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru, zatrucia, wybuchu czy innych zdarzeń zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników, wkłady kominkowe z płaszczem wodnym powinny być instalowane przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej z zachowaniem wszystkich norm oraz zaleceniami technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji, dotyczącej instalacji, obsługi i konserwacji .

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Prawo budowlane tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami w tym § 132:
„Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10m3/h na 1kW nominalne mocy cieplne kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej,
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej”

Norma PN-EN 13229:2002: „ Wkłady grzewcze wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania”

Norma PN-EN 13240:2002: „ Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. Wymagania i badania”

Norma PN-91/B-02413: „ Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym TARNAVA powinny być instalowane zgodnie PN i niniejszą instrukcją spełniające następujące warunki:

* Wkłady należy montować przestrzegając przepisów prawa budowlanego oraz przepisów ochrony prze­ciwpożarowej, jak również norm przedmiotowych i instrukcji montażu.
* Przed montażem wkładu należy upewnić się, że podłoga w miejscu jego usytuowania posiada odpowied­nią do ciężaru wkładu wytrzymałość termiczną i mechaniczną.
* Podłoże na którym stoi wkład powinno być wykonane z materiałów niepalnych (cegła szamotowa, ognio­odporne płyty ceramiczne). Zaleca się usadowienie wkładu na specjalnych stojakach stalowych.
* Montaż wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
* Wkład kominkowy musi być podłączony do indywidualnego szybu kominowego o ciągu 10±2 Pa.
* Przydatność przewodu kominowego do podłączenia wkładu powinna być potwierdzona przez upraw­nionego mistrza kominiarskiego. Opinia kominiarska powinna zawierać informację o wartości podciśnie­nia w przewodzie kominowym, do którego podłączony będzie wkład.
* Wymuszony system wentylacji w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wkład kominkowy z płaszczem wodnym stałopalnym do ciągłego palenia, wymaga zapewnienia dopływu powietrza z zewnątrz.
* Wkłady kominkowe ustawia się w odpowiednich odległościach w celu zapewnienia ochrony przeciwpoża­rowej, minimum 1 m od materiałów palnych, lub 0,5 m od palnych elementów konstrukcji budynku zabez­pieczonych przed zapaleniem odpowiednimi materiałami izolacyjnymi.
* Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pożarowego, nie należy ustawiać przedmiotów w odległości mniejszej niż 1,5 m od szyby pracującego wkładu kominkowego.
* Przed wkładem kominkowym należy zachować minimalną strefę bezpieczeństwa o wymiarach 0,75x0,75m, wykonaną z materiałów niepalnych (płytki ceramiczne, terakota, blacha...) zabezpieczającą podłoże przed ewentualnym żarem wypadającym z wkładu w trakcie normalnej eksploatacji.
* Wkład kominkowy z płaszczem wodnym jest opalany drewnem (paliwo stałe) w związku z czym przy podłączaniu w instalację C.O. i/lub ciepłej wody użytkowej należy bezwzględnie pamiętać iż takie wkłady mogą pracować w układzie otwartym .
* Stosować odpowiednie przekroje rur instalacyjnych, zwłaszcza rur bezpieczeństwa przy instalowaniu naczynia wzbiorczego otwartego na wysokości nie mniejszej jak 3 m .
* Maksymalne ciśnienie do prób szczelności połączeń hydraulicznych wkładu kominkowego z płaszczem wodnym nie może przekroczyć 0,2MPa wykonywane wodą.
* Otwieranie drzwiczek oraz regulację dopływu powietrza do paleniska w trakcie eksploatacji należy wyko­nywać wyłącznie w rękawicach ochronnych lub za pomocą „zimnego klucza” będącego w wyposażeniu kominka.


W innych rozdziałach instrukcji są podane szczegółowe informacje dotyczące instalowania wkładów kominkowych z płaszczem wodnym i zalecamy bezwzględnie stosowanie się do wszystkich wymogów zawartych w obowiązujących przepisach, co do instalacji i eksploatacji wkładów kominkowych.

Przed instalacją i obsługa wkładu kominkowego z płaszczem wodnym zalecamy Państwu uważne zapoznanie się z tekstem niniejszej instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji w celu osiągnięcia jak największego pożytku oraz długotrwałego zadowolenia z eksploatacji wkładu kominkowego z płaszczem wodnym naszej firmy.

Za skutki nie przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji odpowiedzialność ponosi użytkownik.Zabrania się pod rygorem utraty gwarancji:

* Używania innych rodzajów paliwa niż zalecone w instrukcji (szczególnie węgla i jego pochodnych, odpa­dów stolarskich, odpadów pochodzenia organicznego i syntetycznego).
* Dokonywania zmian konstrukcyjnych we wkładzie kominkowym i jego obudowie.
* Dokonywania adaptacji wkładu kominkowego do innych rodzajów paliw.
* Opalania drewnem mokrym i zamrożonym.
* Dokonywanie prób szczelności połączeń hydraulicznych za pomocą powietrza sprężonego oraz przekraczanie max ciśnienia badań szczelności 0.2MPaNiedozwolone jest:

* Używanie do rozpalania łatwopalnych cieczy i innych podpałek płynnych.
* Składowanie paliwa bezpośrednio przed wkładem kominkowym.
* Suszenie na wkładzie i jego obudowie jakichkolwiek materiałów, w tym odzieży.
* Palenie we wkładzie przy otwartych drzwiczkach paleniska.
* Dokładanie polan których długość jest większa od wymiarów gabarytowych komory spalania.
* Palenie we wkładzie przy otwartej szufladzie popielnika.
* W razie konieczności pozostawienia pracującego wkładu bez nadzoru upewnić się, że drzwiczki są szczelnie zamknięte a przepustnice dopływu powietrza otwarte.

PRODUKTY | PROMOCJE | PORADY | CIĘCIE PLAZMOWE | KONTAKT